MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA Tatabánya, Esztergomi út 6.

Nevünk 2021. szeptember 1-től Pólya György Általános Iskola Esztergomi Úti Telephelye

szmsz2020.jpg

A teljes SZMSZ a Sárberki Általános Iskola honlapján az alábbi linken elérhető:
http://www.sarberki.hu/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat-2

 

Sárberki Általános Iskola Szervezeti és Működési szabályz.at 2020. - Tatabánya
Tartalom
1. Általános rendelkezések ......................................................................................................................... S
1.1. A szervezeti és mOködésl szabályzat célja, Jogszabályi alapja ........................................................ S
1.2. A szervezeti és mllködési szabályzat elfogadása, Jóváhagyása, megtekintése .............................. S
1.3. A szervezeti és mOködési szabályzat személyi és id6beli hatálya .................................................. 6
2. Az intézmény és telephely feladat ellátási rendje .................................................................................. 7
3. Az intézmény gazdálkodásának jellemz6i ............................................................................................. 10
3.1. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre ...................................................................... 10
3.2. Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása ......................................................................... 10
3.3. Az intézményi étkeztetés biztosítása: a GAMESZ látja el. ............................................................ 10
4. Az intézmény szervezeti felépftése ....................................................................................................... 11
4.1. Az. intézmény vezetője .................................................................................................................. 11
4.2. Az intézményvezet6 közvetlen munkatársai ................................................................................ 14
4.3. Az intézmény szervezeti felépftése ............................................................................................... 15
4.4. Az. intézmény vezetdsége ............................................................................................................. 15
4.5. A pedagógiai munka ellencSrzése .................................................................................................. 16
S. Az intézmény mOködési rendjét meghatározó dokumentumok .......................................................... 21
5.1. A törvényes mOködés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai .......................................... 21
5.2. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje .......... Hibai A könyvjelz6 nem
létezlk.
5.3. Az. elektronikus és az elektronikus llton el<Sállított nyomtatványok kezelési rendje ................... 23
5.4. Teend6k bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén .................................................... 25
6. Az. intézmény munkarendje .................................................................................................................. 29
6.1. Az. intézmény vezetlSi munkarendjének szabályozása .................................................................. 29
6.2. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása ...................................................................... 29
6.3. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások .................................................................. 32
6.4. Az. intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje .................................................. 34
6.5. Munkaköri leírás ........................................................................................................................... 35
Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van. amelyet
az alkahnaz.ást követö néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja .................................. 35
6.6. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama ................................................................... 36
6.7. Az. intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje ..................................................... 37
2
Sárberki Általános Iskola Szervezeti és Működési szabályzat 2020. -Tatabánya
6.8. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje ............................................ 37
6.9. A dohányzással kapcsolatos elc5írások .......................................................................................... 38
6.10. A tanulóbalesetek megellSzésével kapcsolatos feladatok ........................................................ 38
6.11. A mindennapos testnevelés szervezése ................................................................................... 39
6.12. A tanítási órákon kívüli egyéb foglalkozások ............................................................................ 39
7. Az intézmény neve16testülete és a szakmai munkaközösségei ............................................................ 43
7.1. Az intézmény nevelc5testülete ...................................................................................................... 43
7.2. A nevel6testület értekezletei, osztályértekezletel ....................................................................... 43
7.3. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei ................................................................................ 45
7.4. A szakmai munkaközösségek tevékenysége ................................................................................. 45
7.5. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai ................................................ 47
8. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje ........................................................... 50
8.1. Az iskolaközösség .......................................................................................................................... 50
8.2. A munkavállalói közösség ............................................................................................................. 50
8.3. A szülői munkaközösség ............................................................................................................... 50
8.4. Az intézményi tanács .................................................................................................................... 50
8.5. A diákönkormányzat ..................................................................................................................... 51
8.6. Az osztályközösségek .................................................................................................................... 52
8.7. A szülők, tanulók, érdekllSdők tájékoztatásának formái ............................................................... 53
8.8. A külső kapcsolatok rendszere és formája ................................................................................... 55
9. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok ....................................................................... 60
9.1. A tanulói hiányzás igazolása ......................................................................................................... 60
9.2. Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények ...................................... 60
9.3. A tanulói késések kezelési rendje ................................................................................................. 61
9.4. Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése .................................................................................... 61
9.5. A tanuló által készített dologért járó díjazás ................................................................................ 62
9.6. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai ........................................ 62
9.7. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai. ............................................ 64
10. Az intézményi hagyományok ápolása ............................................................................................... 66
10.1. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai .............................................................................. 66
10.2. Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei .............................................. 66
10.3. Iskolai szintű versenyek és szórakoztató rendezvények ........................................................... 66
3
Sárberki Általános Iskola Szervezeti és Működési szabályzat 2020. -Tatabánya
10.4. A hagyományápolás külső megjelenési formái... ...................................................................... 67
10.5. Intézmény dolgozóinak és tanulóinak dicsérete ....................................................................... 67
11. Az iskolai könyvtár mOködési szabályzata ........................................ Hibai A könyvjelz6 nem létezik.
1. Általános rendelkezések ....................................................................................................................... 68
1.1. Adatkezelési szabályzatunk.jogszabályi alapja és célja ................................................................ 68
1.2. Az adatkezelési smbályzat személyi és idöbeli hatálya. ............................................................... 69
2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre ........................................................................................ 70
2.1. Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai .......................................................................... 70
2.2. A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai ....................................................................................... 71
3. Az adatok továbbításának rendje .......................................................................................................... 74
3.1. A pedagógusok adatainak továbbítása .......................................................................................... 74
3.2. A tanulók adatainak: továbbítása ................................................................................................... 74
4. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása ............................................... 76
5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása ................................................................................................ 78
5.1. Az adatkezelés általános módszerei. ............................................................................................. 78
5.2. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje ..................... 78
5.3. Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése .............................................................................. 79
5.3.1. Személyi iratok ..................................................................................................................... 79
5.3.2. A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: .............. 79
5.3.3. A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: .............................. 79
5.3.4. A személyi iratok védelme ................................................................................................... 79
5.3.5. A személyi anyag vezetése és tárolása .................................................................................. 80
5.4. A tanulók személyi adatainak vezetése ......................................................................................... 81
5.4.1. A tanulók személyi adatainak. védelme ................................................................................. 81
5.4.2. A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása ............................................................... 81
5.4.3. Az összesített tanulói nyilvántartás - Beírási napló ............................................................. 82
5.5. Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülök jogai és érvényesítésük rendje
82
5 .5 .1. Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására .............................. 82
5.5.2. Az érintett személyek tiltakozási joga .................................................................................. 83
5.5.3. A bírósági jogérvényesítés lehetősége .................................................................................. 84
12. Záró rendelkezések ........................................................................................................................... 88
4

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 80
Tegnapi: 233
Heti: 80
Havi: 4 271
Össz.: 718 281

Látogatottság növelés
Oldal: SZMSZ
MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA Tatabánya, Esztergomi út 6. - © 2008 - 2023 - morasuli.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »