MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA Tatabánya, Esztergomi út 6.

AHOL JÓ DIÁKNAK LENNI...

 Tatabányai Sárberki Általános Iskola
Pedagógiai Programja

2013

Mottó: „Csak úgy ismerhetünk meg igazán bármit, ha tudjuk, hogyan keletkezett és fejlődött.” /Spencer/


Az intézmény és telephely feladat ellátási rendje
Intézmény neve: Sárberki Általános Iskola
Székhelye: 2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 503.
Telephelye: Móra Ferenc Általános Iskola
(2800 Tatabánya, Esztergomi u. 6.)
Az intézmény alapítója: Tatabánya Városi Tanács VB
(Tatabánya, Felszabadulás tér 4.)
Az alapítás időpontja: 1979. szeptember 1.
Az intézmény közfeladata: közoktatás
Az intézmény alaptevékenységei: alapfokú oktatás
Az alaptevékenység szakágazati besorolása: 852010
Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852013 Telephelyén nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852023 Telephelyén nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
931204 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Az intézmény közoktatási törvény szerinti típusa: általános iskola
OM száma: 031847
Az intézmény törzsszáma: 387820
Az intézmény tagozatai és évfolyamainak száma: nappali tagozatos, nyolc évfolyamos általános iskola
A feladatellátást szolgáló vagyon:
helyrajzi száma: 11569
címe: 2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 503.
helyrajzi száma: 11155
címe: 2800 Tatabánya, Esztergomi u. 6.
A tárgyi eszközöket az intézmény leltára tartalmazza.
A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jogot Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorolja, kezelési jogával megbízza az intézmény igazgatóját.
Az intézmény SZMSZ elkészítésének, módosításának felelőse az intézmény igazgatója.
Az intézmény maximális tanulólétszáma: 1092 fő
Sárberki Általános Iskola székhelyén: 588 fő
Móra Ferenc Általános Iskola telephely: 504 fő
Az intézmény bélyegzőjének felirata és lenyomata:
Székhely:
Sárberki Általános Iskola
2800 Tatabánya Sárberki lakótelep 503.

Telephely:
Sárberki Általános Iskola telephelye
Móra Ferenc Általános Iskola
2800 Tatabánya, Esztergomi u. 6.
Használatára jogosultak köre:
- igazgató
– igazgatóhelyettesek
A bélyegzők leírását és használatának rendjét külön szabályzat tartalmazza
Az intézmény önálló jogi személyiség, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott igazgató látja el.
Az intézmény szervezeti egységgel, hozzárendelt költségvetési szervvel nem rendelkezik.
Az intézmény vállalkozási feladatot nem végezhet.

 

Jelen Pedagógiai program tartalmazza a jelenleg érvényben lévő Pedagógiai program jogszabály szerint továbbra is kötelező elemeit, valamint a hatályos jogi szabályzók által előírt új tartalmi elemeket. Az új Pedagógiai program 2013. szeptember 1-jétől válik hatályossá. Az eddig alkalmazott pedagógiai program Helyi tantervének bizonyos elemei 2015. augusztus 31-én kifutó rendszerben hatályát vesztik.
A pedagógiai program tartalmát meghatározó jogszabályok
• 2012. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (Nkt.),
• 2012. évi CXXIV. törvény a Nemzeti köznevelési törvény módosításáról,
• 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról,
• 26/2013. (II. 12.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet módosításáról,
• 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
• 22/2013. (III.22.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendelet módosításáról
• 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (NAT),
• 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről,
• 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998.(VI.10.) MKM rendelet módosításáról,
• 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról,
• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról,
• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
• 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről,
• az intézmény Alapító okirata
A Pedagógiai program kifutó részeit illetően az alábbi jogszabályok hatályos rendelkezései:
• az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról,
• 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról,
• 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet a Kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról,
• a 32/1997. (XI. 5.) MKM-rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvéről,
• a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről,
• 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról,
• 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és a tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról.

 

Bevezető
A Sárberki Általános Iskola 1979 óta működik, a Nemzetközi Gyermekévben adták át rendeltetésének.
Intézményünk 8 évfolyamos általános iskola. A fenntartó által kiadott Alapító Okirat szerint fő feladatunk az iskolaérett, tanköteles korú gyermekek műveltségének megalapozása, illetve az alapkésségek kialakítása. A normál osztályok mellett a Sárberki Minerva Alapítvány által támogatott képességfejlesztő osztály is működik, amely a tehetséggondozást tűzte ki célul.
Korlátozott létszámban (osztályonként 2-3 fő) ellátja a tanulásban akadályozott, az ép értelmű, testi, hallás, látás és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatását.
Pedagógiai programunk az alapkészségek kialakításán túl megismerteti a gyermekekkel az informatika oktatás alapjait. Nagy hangsúlyt fektetünk a differenciált oktatásra, a felzárkóztatásra, és természetesen a tehetséggondozásra egyaránt. Fontos, hogy gyermekeink tudása használható legyen, az alapvető információkat helyesen tudják kezelni az életben.
Célunk az, hogy eleget tegyünk az oktatásban felmerülő korszerű igényeknek, módszereknek. Mivel iskolánkban tehetséggondozás, felzárkóztató képzés is egyaránt folyik, éppen ezért fő célunk a különböző egyéni képességgel rendelkező gyermekek optimális módon történő tanítása, nevelése.
Telephelyünk a Móra Ferenc Általános Iskola Újváros legrégibb általános iskolája. E helyen 1952 óta folyik a tatabányai gyerekek oktatása, nevelése. Elkészülte idején fiatal bányászcsaládok éltek ebben a városrészben. Kezdetben a tanulói létszám elérte, alkalmanként túlhaladta az 1200-1500 főt. A város terjeszkedése, új iskolák épülése, majd lakosainak fokozatos öregedése miatt az iskoláskorúak száma csökkent. Az intézményben német nemzetiségi nyelvoktatás folyik.

 


Helyzetelemzés
A Sárberki Általános Iskola székhely helyzetelemzése
Iskolánk múltja, története arra kötelez bennünket, hogy nevelő-oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk iskolánk, a lakóhely történetének, hagyományainak megismertetésére, iskolánk, a lakóhely iránti szeretet felébresztésére, az itt élő különféle világnézetű és nemzetiségű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására – mindezt kiterjesztve a haza történelmének, hagyományainak megismertetésére és szeretetére is.
Intézményünk fenntartója a KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT. A fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint alapfeladataink:
A 6-14 éves iskoláskorú fiatalok részére biztosítani az általános iskolai nevelést és oktatást.
Felkészíteni a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, valamint az alapvizsgára.
A társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, a munkavégzéshez, a harmonikus testi és lelki fejlődéshez, valamint a továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességek és igények kialakítása.
Az alapfeladatok megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik. A szülők igényeinek megfelelően megszervezzük a tanulók egész napos nevelését. Eleinte kizárólag a lakótelepen élő családok gyerekei jártak ide, végezték itt tanulmányaikat. Később, a városban elsőként tagozatként vezettük be az informatika tantárgy oktatását, s ezzel a csökkenő gyerek létszám mellett is tudtunk évfolyamonként 2-3 osztályt indítani. 1990. után országszerte és városszerte is jelentős mértékben csökkent a tanköteles gyerekek száma. Közülük egyre többen kis létszámú osztályba való elhelyezésről szóló javaslatot kaptak. Ezért a fenntartó kis létszámú osztályokat indított, az egyik ilyen osztály működtetését vállaltuk. A tantestület tanítói, tanárai meg akartak felelni az új feladatnak, ezért többen is fejlesztő pedagógusi szakképesítést szereztek. 2000 óta a tehetséggondozás került előtérbe. Ekkor indult nálunk az első képességfejlesztő, tehetséggondozó osztály a Minerva Alapítvány támogatásával. Az új feladatnak való megfelelés érdekében a tantestület ismét tanult, képezte magát. 2011. óta Tehetségpont vagyunk, sok tehetséges tanulónk méreti meg magát városi, megyei versenyeken, ér el kiváló helyezéseket, vagy nyer felvételt a nyolc- és hatosztályos gimnáziumi osztályokba. Az évek során az intézmény tanulóinak összetétele is megváltozott. Kifutottak a kis létszámú osztályok, a tehetséggondozó osztályoknak köszönhetően folyamatosan nő a tanuló létszám, város teljes területéről kérik felvételüket hozzánk. Iskolánk pedagógusainak köszönhetően nem csupán külsejében újult meg az iskola, belső tartalommal is meg tudtuk tölteni.
A tantestület folyamatosan megújulni képes, tagjai megalapozott szakmai tudással, nyitott szemlélettel és pedagógiai elkötelezettséggel rendelkező nevelőegyéniségek.
Tárgyi feltételeink jók.
Tornateremmel, sportudvarral, nyolcezer kötetes könyvtárral, interaktív táblákkal, továbbá jelentős számítógépparkkal rendelkezünk.
Harmadik osztálytól tanítunk informatikát. Emelt óraszámban oktatjuk az angol és német nyelvet 5- 8. évfolyamon.
Minerva osztályainkban néptánc, furulya, görkorcsolya oktatás folyik a magyar és matematika tantárgyakat bontott csoportban sajátítják el a gyerekek.
A tanórákon tanultak kiegészítésére sokrétű szakköri foglalkozáson nyílik lehetőség, amelyek többsége a különféle művészeti ágakban való tevékenykedést, elmélyedést teszi lehetővé a tanulók számára.
Nevelő-oktató munkánkban törekszünk alkalmazkodni a beiskolázási körzetünkben élő családok igen eltérő szociális és kulturális helyzetéhez.
Fontos feladatunknak tartjuk a tanulók családi körülményeit tapintatosan, objektíven feltárni. A hátránnyal induló, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek számára felzárkóztatást, a tehetséges, jó képességű gyermekek részére tehetséggondozást szervezünk tanórán és tanórán kívül. Ha kell, igényeljük iskolán kívüli partnereink – a pedagógiai, a szociális, az egészségügyi, a kulturális hálózat segítségét is.
Igyekszünk a társadalom, a szülők, a tanulók igényeit felmérni, azoknak megfelelni, egyeztetve a pedagógusok nevelési igényeivel.
Ezért fontos feladatunknak tartjuk olyan – szabad, független, emberséges, művelt, testileg, lelkileg egészséges – személyiségek nevelését, akik jó önismerettel rendelkeznek, ismerik képességeiket, lehetőségeiket, céljaikat, akik tisztában vannak céljaik eléréseinek alapvető módszereivel, képesek az önmegvalósításra.


A Móra Ferenc Általános Iskola telephely helyzetelemzése


Beiskolázási körzetében élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik; tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását.
Intézményünkben minden évfolyamon tapasztaljuk, ahogy a társadalomban úgy az iskolába érkező gyerekek között is tovább nőnek a különbségek.
Csaknem minden évfolyamon van sajátos nevelési igényű tanuló, akik nevelése- oktatása a többi gyerekkel azonos osztályban történik.
SNI-s tanuló, elsősorban tanulásban akadályozott és beszédfogyatékos
Ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.
Iskolánk segíti a hátrányos helyzetű, jó képességű tanulókat:
• 2006-ban indult a „Másként ugyanoda” inkluzív oktatás bevezetése c. HEFOP 2.1.6 pályázat. A pályázati lehetőséget kihasználva eszközöket, felszereléseket szereztünk be.
• A pedagógiai program kiegészült a SNI-s tanulók eltérő tantervével, így lehetőség nyílt az integrált oktatásra. A pedagógusok továbbképzéseken készültek fel az integrált oktatásra.
Iskolánkban minden pedagógus rendelkezik a megfelelő szakirányú végzettséggel. .
A szükséges fejlesztést főállású fejlesztőpedagógus és gyógypedagógus végzi.
• Biztosítjuk a tanulóknak: a reggeli és délutáni ügyeletet, a napközit, szakköröket, sportköröket.
• Az intézmény személyi feltételeit 100%-os szakos ellátottsággal biztosítjuk.
• A tantestület tagjai folyamatosan át- és továbbképzik magukat.
• Függetlenített gyógypedagógus-fejlesztőpedagógus, iskolaorvos, védőnő segíti munkánkat.
• Német nemzetiségi nyelvet oktatunk első osztálytól.
• gazdasági és vállalkozási ismereteket oktatunk
• speciális környezeti nevelés
• sokszínű szabadidős tevékenység
• tehetséggondozás
Iskolánk 18 tantermes iskolaként működik. Szaktantermeink: technika, művészeti, nyelvi, informatika, fejlesztő, kémia, tánc. A tantermek berendezése folyamatosan felújításra szorul. Szemléltető eszköz ellátottságunk megfelelő, pótlása folyamatos.
Könyvtárunkat tágas, olvasótermi résszel bővítettük.
Tantestület és az iskola minden dolgozója szellemi és fizikai energiáját arra fordítja, hogy probléma érzékenységével, rugalmasságával és hivatásszeretetével válaszokat keressen és találjon az iskolánkba járó tanulók együttképzésére, oktatására- nevelésére.

Nevelési program
• Pedagógiai alapelveink - iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása
A Sárberki Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni.


1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek keretében:
• a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk,
• a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,
• a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,
• diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük,
• minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban,
• az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:
• tanuló és tanuló,
• tanuló és nevelő,
• szülő és nevelő,
• nevelő és nevelő között.


2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében:
• a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt,
• iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben,
• az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk,
• fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit,
• szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen,
• törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre,
• segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat,
• törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására,
• szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.


3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében:
• rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,
• igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő polgárai,
• ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és közművelődési intézményekkel,
• nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt vegyen.

1. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget. Ennek érdekében


• biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képesség-kibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek.


2. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:
• humánus,
• erkölcsös,
• fegyelmezett,
• művelt,
• kötelességtudó,
• érdeklődő, nyitott,
• kreatív, alkotó,
• becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát,
• képes a problémák érzékelésére és megoldására,
• gyakorlatias,
• képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében,
• jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban),
• van elképzelése a jövőjét illetően,
• becsüli a tudást,
• öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban,
• ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit,
• képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni,
• tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti,
• képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és írásban,
• a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,
• ismeri, tiszteli, óvja, ápolja:
• nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket,
• a természet, a környezet értékeit,
• más népek értékeit, hagyományait,
• az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit,
• a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben,
• ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,
• ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító szabályokat,
• ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit,
• viselkedése udvarias,
• beszéde kulturált,
• társaival együttműködik,
• szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli,
• képes szeretetet adni és kapni,
• szereti hazáját,
• megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket,
• szellemileg és testileg egészséges, edzett,
• egészségesen él,
• szeret sportolni, mozogni,
• megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.
Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hozzánk járó tanuló személyiségében.
Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel.
• Az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai és eljárása
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.
• Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt.
• Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése).
• Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására.
• Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.
• A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.
• Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre.
• A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.
• A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet.
• A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása.
• Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére.
Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés.
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.


Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:
• Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
• Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül.
Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:
Közvetlen módszerek Közvetett módszerek
1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek.
- Követelés.
- Gyakoroltatás.
- Segítségadás.
- Ellenőrzés.
- Ösztönzés. - A tanulói közösség
tevékenységének
megszervezése.
- Közös (közelebbi vagy
távolabbi) célok kitűzése,
elfogadtatása.
- Hagyományok kialakítása.
- Követelés.
- Ellenőrzés
- Ösztönzés.


1. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése.
- Elbeszélés.
- Tények és jelenségek
bemutatása.
- Műalkotások bemutatása.
- A nevelő személyes
példamutatása. - A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében.
- A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből.
1. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása).
- Magyarázat, beszélgetés.
- A tanulók önálló elemző
munkája. - Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról.
- Vita.


Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak többsége a nyolcadik évfolyam végén:
• minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.)
• rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen,
• ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat,
• van elképzelése saját közelebbi és távolabbi jövőjéről, sorsáról.
• A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:
• A tanulók erkölcsi nevelése.
Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.
• A tanulók értelmi nevelése.
Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása.
• A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése.
Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása.
• A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése.
Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
• A tanulók akarati nevelése.
Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása.
• A tanulók nemzeti nevelése.
Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése.
• A tanulók állampolgári nevelése.
Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.
• A tanulók munkára nevelése.
Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása.
• A tanulók egészséges életmódra történő nevelése.
Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.
• Az iskolai egészségnevelési program
• Az egészségfejlesztés iskolai feladatai, tevékenységformái


A tanulók társas kapcsolataira többnyire a kiegyensúlyozottság jellemző. A gyerekek jól érzik magukat kis közösségükben, szeretik, elfogadják egymást. Néha előforduló jelenség, hogy jobban érzik magukat felnőttek társaságában, vagy szeretnek egyedül lenni.
A szorongás, depresszív magatartás a tanulók kevés százalékát érinti. Ebben az esetben szoros összefüggés figyelhető meg a szorongás és a szomatikus panaszok között. A depresszív magatartás testi tüneteket is okozhat, amely iskolakezdéskor, félévi és év végi értékeléskor kerül előtérbe.
A legkiterjedtebb problémát a tanulók figyelmével kapcsolatban tapasztaltunk. Gyakori a tartós figyelem hiánya, nehezen követik az utasításokat, a teljesítmény ennél fogva gyengül.
A deviáns viselkedés, az agresszivitás alsó tagozaton kisebb, viszont felső tagozaton nagyobb számban fordul elő. Erős indulatokkal, dühkitörésekkel, feltűnősködő, fölényeskedő magatartással elég gyakran találkozunk. Tanulóink többségére a káros szenvedélyek elutasítása a jellemző. Felső tagozaton kis számban vannak olyan tanulók, akik iskolán kívül rendszeresen dohányoznak. A többség azonban nagyra értékeli, ha valaki leszokik a dohányzásról. Fontosnak tartják a személyes példamutatást. Egyetértenek azzal, hogy a dohányzás káros az egészségre.
Az alsó tagozatos tanulók teljes egészében elutasítják az alkoholfogyasztást. A felső tagozaton már több tanuló fogyasztott alkoholt, ők igazán nem látják az alkoholfogyasztás veszélyeit. De a nagyobb rész elutasító magatartást tanúsít. Tanulóink a kábítószer fogyasztást teljes egészében elítélik.
Az egészséges táplálkozással kapcsolatban negatív tapasztalatunk van. Túlszínezett, káros segédanyagokat tartalmazó édességet, rengeteg chipset fogyasztanak gyerekeink. Folyadékként szénsavas üdítőket isznak, egyoldalúan táplálkoznak.
A helyzetelemzésben foglaltak határozzák meg az elérendő célokat, és az elérésükhöz szükséges feladatokat.
Kiemelt feladatok:
• a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében;
• tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat;
• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel
• a táplálkozás,
• az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre,
• a családi és kortárskapcsolatok,
• a környezet védelme,
• az aktív életmód, a sport,
• a személyes higiénia,
• az elsősegély-nyújtás alapismeretei,
• a szexuális fejlődés területén.
• Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata.

Iskolavezetőség Támogatja az egészségnevelési programot. Aktívan részt vesz az egyes programokban.
Figyelemmel kíséri és aktívan fellép az iskolai bántalmazások ellen.
A minőségi munka részeként értékeli a tevékenységet.
Pedagógusok Kidolgozzák és a tantárgyakba beépítve tanítják az egyes egészségügyi tartalmakat. Dekoráció, kiállítások, programok szervezői, résztvevői, segítői.
Osztályfőnökök Évfolyamokra lebontva az egészségneveléshez kapcsolódó tartalmakat dolgozzák fel.
Gyermekvédelmi felelős Napi kapcsolatot tart a diákokkal, az egyedi problémákat, azonnal kezelik. Figyelemmel kíséri a hátrányos és veszélyeztetett gyermekeket, az iskolán belüli bántalmazást.
Iskolaorvos, fogorvos, védőnők Osztályfőnöki órákon előadásokat tartanak az egészséges életmóddal, a szexuális neveléssel kapcsolatban.
Az iskolaorvos, fogorvos szűrővizsgálatokat tart.
Diákok Nagy számban vesznek részt a programokban.
Szülők Az iskola által szervezett elődadásokon vesznek részt.
• Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
• A mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:
• testnevelés órák;
• játékos, egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon;
• az iskolai sportkör foglalkozásai;
• tömegsport foglalkozások;
• A helyi tantervben szereplő Környezetismeret, Természetismeret, Biológia, egészségtan, Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyak tananyagai
• Környezetismeret
• a test alapvető felépítése, működése
• az egészség megőrzéséhez szükséges életvitel jellemzői
• Természetismeret
• Az emberi egészséget veszélyeztető tényezők
• Az érzelmek és a viselkedés kapcsolata
• Az étrend szerepe az egészséges táplálkozásban
• Az alkoholfogyasztás, a dohányzás és a kábítószerek egészségkárosító hatása
• Az emberi szexualitás
• Családi élet és kapcsolatok
• Elsősegély-nyújtási ismeretek
• Biológia, egészségtan
• környezet- egészségügyi problémák
• egészségügyi problémák megelőzése és mérséklése
• testi – lelki egészséget megőrző életviteli technikák
• elsősegély-nyújtási ismeretek
• Technika és életvitel
• egészséges táplálkozás, táplálkozási szokások bemutatása, a konyha tisztasága
• környezetkímélő konyhai tevékenységek,
• háztartási hulladék kezelése, szelektív hulladékgyűjtés,
• tápanyagszükséglet, az energiaszükséglet és az életmód összefüggései
• élelmiszerek tartósításának egészségügyi szempontjai
• öltözködés, személyes higiénia,
• Fizika
• az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzás, zaj, rezgés)
• a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közti analógiák
• Kémia
• az emberi szervezetre káros anyagok megismerése, használatuk csökkentése
• Ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek (évente 10 osztályfőnöki óra keretében)
• Az ember testi, lelki sajátosságai, viselkedési formái
• serdülőkori változások
• viselkedés, önismeret, önfegyelem
• Bőr-, szépségápolás és öltözködés
• Mozgás
• napirend, bioritmus
• mozgásszervi elváltozásokat javító speciális gyakorlatok
• Az egészséges táplálkozás
• Nemiség, szexualitás
• Betegség, egészség
• megelőzés
• fertőzés, védőoltások
• Élvezeti szerek, szenvedélybetegségek
• nikotin, alkohol, kábítószer, energiaital
• veszélyforrások, veszélyhelyzetek
• lakásban, iskolában, utcán
• tűzbiztonsági tudnivalók
• közlekedési táblák, szabályok
• Az egészséges környezetért!
• Elsősegély-nyújtási ismeretek
• Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
• szakkörök
• minden évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra szervezése;
• minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő az ötödik-nyolcadik évfolyamos osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan;
• Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele
• félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában;
• a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. (A tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton kell részt venniük.)
• Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok
• Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
• ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
• ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat.
• ismerjék fel a veszélyhelyzeteket;
• tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;
• sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
• ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;
• sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.
• Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
• a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok g

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 72
Tegnapi: 60
Heti: 968
Havi: 1 241
Össz.: 468 642

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: PEDAGÓGIAI PROGRAM
MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA Tatabánya, Esztergomi út 6. - © 2008 - 2018 - morasuli.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: szülői igazolás szövege - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »