MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA Tatabánya, Esztergomi út 6.

Nevünk 2021. szeptember 1-től Pólya György Általános Iskola Esztergomi Úti Telephelye

 HÁZIREND

 1. I.                  Az intézmény adatai és működési rendje

Székhely:

Sárberki Általános Iskola

2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 503.

OM azonosító: 031 847

 

Telephely:

Móra Ferenc Általános Iskola

2800 Tatabánya, Esztergomi út 6.

 

 

   -  Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00-tól délután 18.00 óráig vannak nyitva.

    - Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola 6.30-tól a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.

    - Az iskolába a tanulóknak reggel 7:15 óra és 7:45 óra között kell megérkezniük, 7:30-8:00 a tanteremben és a folyosón tartózkodnak.

    - A tanuló személye, felszerelése legyen iskolába illő, tiszta és gondozott, a tanítási órákra szükséges felszereléseket hozza magával.

    - Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:

1. óra:             8.00-8.45

2. óra:             8.55-9.40

3. óra:             9.55-10.40

4. óra:             10.55-11.40

5. óra:             11.50-12.35

6. óra:             12.45-13.30

   -  A tanulóknak az őszi és a tavaszi hónapokban (szeptember, október, március, április, május) a 2. és a 3. szünetben  az udvaron kell tartózkodniuk.

   - Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók ezekben hónapokban is a tantermekben, illetve a folyosón maradhatnak.

   - Az első óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben étkezhetnek.

   - A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.

   - Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik a kiírt fogadóidő szerint.

   - Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.

  - A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit – saját tantermeik kivételével – csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.

- Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.

- Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az iskolába érkező szülőket, illetve idegeneket a portaszolgálat nyilvántartja. A szülők gyermekeiket az auláig kísérik, hazavitelkor az aulában várják.

- Az iskolai diákönkormányzat által szervezett szabadidős rendezvényekre (pl.: diszkó, klubdélután stb.) minden felső tagozatos tanuló egy tizenhat éven aluli iskolán kívüli vendéget hívhat. A meghívott vendégek nevét a rendezvény előtt két nappal a diákönkormányzat vezetőségének le kell adni.

 

 

 


 1. II.               Általános rendelkezések

 

 1. 1.     A házirend célja és feladata

    A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

    A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

 

 1. 2.     A házirend hatálya

    A házirend a tanulói jogviszony keletkezésekor lép hatályba és tart annak megszűnéséig. A szülő a jogviszony létrehozásával kötelezettséget vállal az abban foglaltak maradéktalan betartására.

    A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.

    A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.

    A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

    A házirend hatálya kiterjed mindazon külső személyekre (szülőkre is) akik az intézmény létesítményeit használják. Az alkalmi vagy tartós bérleti szerződéssel az intézményt igénybevevők számára külön szerződésben kell rögzíteni a használatba vétel feltételeit.

    Az iskola házirendjének megalkotásában, véleményezésében részt vevők célja, hogy az biztosítsa a Sárberki Általános Iskola Pedagógiai Programjában, Szervezeti és Működési Szabályzatában, foglaltak maradéktalan teljesülését, illetve az iskola közösségi életének szervezése valamennyi tanulónak megfelelő teret biztosítson az egyéni fejlődéshez, képességei kibontakoztatásához, a társadalmi együttélés szabályainak betartásához. Célunk, hogy iskolánk tanulói, felnőtt közössége érezze jól magát intézményünkben, érezze magáénak intézményünket, s ehhez biztosítottak legyenek a feltételek.

 

 

 

 1. 3.     A házirend nyilvánossága

    A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

    A házirend egy-egy példánya megtekinthető

    az iskola portáján;

    az iskola irattárában;

    az iskola könyvtárában;

    az iskola nevelői szobájában;

    az iskola igazgatójánál;

    az iskola igazgatóhelyetteseinél;

    az osztályfőnököknél;

    a diákönkormányzatot segítő nevelőnél,

    az iskolaszék elnökénél;

    az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél.

    A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.

    Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:

    a tanulókat osztályfőnöki órán;

    a szülőket szülői értekezleten.

    A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:

    a tanulókkal osztályfőnöki órán;

    a szülőkkel szülői értekezleten.

 

    A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban.

 

 1. III.            A tanuló jogainak és kötelezettségeinek gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések

 

 1. 1.     A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai, az eljárás rendje

    A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, a felvételi határozat alapján. A felvételről az iskola igazgatója dönt a Közoktatásról szóló törvény 42. § 1-2 bekezdésében és a 46-47. §-ban meghatározottak alapján. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.

    A Sárberki Általános Iskola beiskolázási körzetét a fenntartó az alapító okiratban szabályozza. Az intézmény a beiskolázási körzetéből jelentkező tanulókat köteles felvenni, amennyiben a tanuló az intézmény alapfeladataiban meghatározott nevelési-oktatási feltételeknek megfelel. A beiskolázási körzeten kívülről érkező tanulókat az intézmény igazgatója felveheti, amennyiben a fenntartó és a magasabb jogszabályok által meghatározott létszámkeretek azt lehetővé teszik.

   Ha az iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.

A sorsolás menete:

-          Intézményünk a sorsolás helyéről és idejéről írásban értesíti az érintett kiskorúak szüleit.

-          A sorsoláson azok vehetnek részt, akik beíratási szándékukat jelezték intézményünk felé, és az előre meghatározott helyen és időpontban megjelentek.

-          A sorsoláson jelen van az intézmény vezetősége,jegyzőkönyvvezető és az érintett gyermekek szülei, gondviselőjük.

-          A sorsolás megkezdése előtt jelenléti íven rögzítik a jelenlévőket, melyet a jegyzőkönyvvezető a sorsolás megkezdésekor csatol a jegyzőkönyvhöz, mint dokumentumot.

-          Ezután a sorsolásban érintett gyermekek neve a jelenlévők előtt felkerül a sorsolási cédulákra.

-          A megírt cédulák egyenként bekerülnek a sorsolási urnába.

-          Amikor az összes érintett neve bekerült az urnába, a sorsolást az intézményvezető végrehajtja.

-          A kisorsolni kívánt férőhelyek számának megfelelő számú húzást végez el, egyenként.

-          A kihúzott cédulán álló nevet hangosan felolvassa, majd a cédulát átadja a jegyzőkönyvvezetőnek, aki a jegyzőkönyvben rögzíti az adatokat és mint dokumentumot, csatolja a jegyzőkönyvhöz.

-          Intézményünk a kiskorú szülőjét írásban is értesíti a sorsolás eredményéről.

    A felvett tanulók osztályba sorolásáról a szülők kérésének megismerését követően az igazgató az intézmény lehetőségeinek és az intézményi alapdokumentumokban megfogalmazott nevelési, pedagógiai elvek figyelembevételével dönt.

    A tanuló joga, hogy magántanuló legyen. A magántanulói státusz a jogszabályi előírások szerint a szülő írásbeli kérésére, illetve a Szakértői Bizottság írásbeli javaslatára a fenntartó döntése alapján létesíthető. Ha az iskola igazgatója, a gyámhatóság vagy a gyermekjóléti szolgálat megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, akkor az önkormányzat jegyzője dönt a tankötelezettség teljesítésének módjáról. Hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéshez ki kell kérni a gyermekjóléti szolgálat véleményét.

    A napközi otthoni és a tanulószobai felvétel rendjét a Közoktatásról szóló törvény 53 § 3. bekezdése, 66 § 6. bekezdése és a 11/1994. MKM rendelet 4§ 2. bekezdése szerint, valamint a fenntartó határozatai szerint kell szabályozni.

    Megszűnik a tanulói jogviszony

-          ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján;

-          az általános iskola utolsó évfolyamának sikeres elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján;

-          a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján;

-          a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait nem kívánja folytatni.

 

 1. 2.     A tanulói jogok érvényesítése

    Tanulóink nevelése-oktatása biztonságban és egészséges környezetben valósul meg. Az iskolai tanulmányi rendet pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően alakítjuk ki.

    Iskolahasználóink személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartjuk. A tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.

    Iskolánkban minden tanuló képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesül. Jelentkezés alapján az iskola programjaiban részt vehet, használhatja az iskola helyiségeit, felszerelését, ha azok a felkészülést, a személyiség formálását szolgálják és legalább egy pedagógus felügyel.

    A tanuló joga, hogy válasszon a választható tantárgyak, emeltszintű foglalkozások közül.

    Az iskola igazgatója minden év januárjában felméri 2. évfolyamon az idegen nyelvi képzés iránti igényeket, és dönt a tankönyvrendelés leadása előtt a tanulók besorolásáról.

    Az iskola Pedagógiai Programjában meghirdetett emelt szintű képzést minden év április 15-ig ismertetni kell a tanulókkal, az igényeket május 10-ig kell írásban bejelenteni. Az emeltszintű képzési igényekről az iskola igazgatója május 15-ig dönt a szakmai munkaközösségek javaslata alapján.

    Iskolánk pedagógiai programja tárgyilagosan és többoldalúan nyújt tájékoztatást az intézményben folyó nevelési-oktatási munkáról.

    A tanuló a szülő igénye szerint hit- és vallásoktatásban vehet részt.

    Személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az iskola tiszteletben tartja, e jogok gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását;

    A tanuló joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön.

    Az étkezéssel összefüggő kedvezményeket a fenntartó bírálja el.

    A tankönyvtámogatás a vonatkozó törvényi szabályzók szerint történik.

A helyi tankönyvtámogatást a szülő írásban igényli, a törvényi előírásoknak megfelelő igazolások bemutatásával.

Térítéses foglalkoztatás esetén kedvezmény adható.

A kedvezményt igényelheti:

- szülő

- osztályfőnök

- szaktanár

- iskolavezetés.

A kedvezmény kérhető:

- önkormányzattól

- alapítványtól.

 1. 3.     A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok

 

    3.1. A tanuló kötelessége, hogy:

    - óvja saját és társai testi épségét, egészségét;

    - elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket;

    - betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;

    - azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel;

    - azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült;

    - megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában;

    - rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.

 

3.2.   A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) és a fejlesztőterem használatára vonatkozó külön szabályok:

   -  a tanuló a tornateremben és a fejlesztő teremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;

    - a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük;

    - a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, és testékszert.

 

3.3.   A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolavédőnő heti két alkalommal rendel az iskolában tanévenként meghatározott napokon és időpontban.

 

 

3.4. Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:

    fogászat: évente két alkalommal,

    belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal,

    szemészet: évente egy alkalommal,

    a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal,

    valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a

    hetedik , nyolcadik évfolyamon.

3.5.Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két alkalommal.

3.6. Az iskola épületében sem zárt, sem nyílt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely. Dohányozni nem lehet az intézmény bejáratától számított 5 méteren belül sem.

 

 

 

 1. 4.     A tanulók tanítási órákhoz kapcsolódó kötelezettségei

 

Iskolánk minden tanulójának kötelessége, hogy:

     - az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa;

    - részt vegyen a kötelező és az általa választott foglalkozásokon;

    - eleget tegyen — rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően — tanulmányi kötelezettségének;

 

 

4.1.Tanítási órák előtt minden tanuló feladata, hogy:

   -  tájékoztató füzetét (ellenőrzőjét) minden nap magával hozza, azt előkészítse, előmenetelét szüleivel ellenőriztesse, aláírassa.

   -  a tanítási órákra a szükséges munkaeszközöket, felszerelési tárgyakat hozza magával, azt a becsengetésre előkészítse.

 

4.2. Tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy:

   -  magatartásával lehetővé tegye társai tanuláshoz való jogainak érvényesülését;

   -  figyeljen és képességeinek megfelelően aktívan részt vegyen a tanórák munkájában, teljesítse feladatait;

   -  kézemeléssel jelezze, ha szólni kíván és felszólításra feleljen;

   - az ülésrend szerint foglaljon helyet, maga körül rendet és tisztaságot tartson, a tanítás végén rendet és tisztaságot hagyjon maga után.

 

4.3  Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgokkal kapcsolatos rendelkezések

    A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók kötelesek leadni megőrzésre az iskola titkári szobájában.

    Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, értékes órát stb.) valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével – rendkívül szükséges esetben – hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb értékű tárgyat a tanulók kötelesek leadni megőrzésre az iskolatitkári irodában.

    Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át.

    Amennyiben a tanuló kerékpárral érkezik az iskolába, a kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani.

 

 

 

 1. 5.     A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásával kapcsolatban

 

     - Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használja.

     - Minden tanuló felelős:

                                       az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért.

                                       az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,

                                      a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok        betartásáért,

                                      az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.

     - Minden tanuló köteles padját és székét letakarítani amennyiben azt összefirkálta.

  

 

 1. 6.     Felelősi rendszer

 

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:

   - osztályonként két-két hetes,

   -  tantárgyi felelősök.

6.1.   A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.  A hetesek feladatai:

    - gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint);

   -  a szünetben a termet kiszellőztetik;

   -  a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik;

    - az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik,

    - az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,

    - ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesítik az igazgatóságot,

   -  az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát.

6.2.  A hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók – külön beosztás szerint – reggel 7.30 és 8.00 óra között, a két nagyszünetben az udvaron, valamint folyosóin tanulói ügyeletet látnak el, az ügyeletes nevelő mellett. A tanulói ügyeleteseket az osztályfőnök osztja be. A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, felügyelnek az udvar, a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására.

6.3.  Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb.

6.4.  Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv tartalmazza.

 

 1. 7.     A tanulók közösségei

7.1. Az osztályközösség

   -  Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.

   - Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg:

    két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.

7.2.  A diákkörök

   -  Az iskolában a tanulók igényeinek, nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére diákkörök működhetnek, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében.

 - A diákkör lehet: szakkör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.

 -  A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség iskolai vezetősége vagy az iskolaszék. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.

  - A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti.

  - Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú személynek kell segítenie.

  - A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését.

  -  A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük.

    - A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választhatnak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.

 

7.3. Az iskolai diákönkormányzat

   -  A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.

  -  Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.

  -  A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.

  - Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.

  -  A diákönkormányzat a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet alapján – az iskolai vezetéssel egyeztetve – dönt a rendelkezésre álló tanítás nélküli munkanap felhasználásáról.

 -   Az iskolai diákönkormányzat működéséhez az igazgató szükség szerint – a diákönkormányzat vezetőségének kérésére – rendeltetésszerű használatot biztosít az intézményi infrastruktúra vonatkozásában (fénymásolás, telefonhasználat, teremhasználat, internet, postai levelezés).

 

 

7.4. Az iskolai diákközgyűlés

    - Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni, az éves munkatervben meghatározottak szerint. Az osztályokat 2-2 fő képviseli

    - A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola igazgatója a felelős.

    - Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.

    - A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.

 

 

 1. 8.      A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok

 A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő írásbeli kérésére történik.

 A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.

A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.

Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz.

Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,

-    akiknek mindkét szülője dolgozik,

-  akik állami gondozottak,

- akik nehéz szociális körülmények között élnek.

  A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 1600 óráig tartanak, 16:30 –ig összevont ügyelet.

 A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 15.00 óráig tart.

 A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.

 A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.

 A napközis csoportokban a napközis nevelők egyes feladatok elvégzésére tanulói felelősöket bízhatnak meg: pl. napos, játékfelelős, tisztaságfelelős, tanulmányi felelős, stb.

 

 1. 9.     A tanórán kívüli foglalkozások rendje

A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 13:45 óra és 16:15 óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell. Tanórák után a tanuló hazamegy, és a délutáni foglalkozásokra, 5 perccel a foglalkozás kezdete előtt érkezik vissza.

  A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.

   A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.

  A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható.

  Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon a megadott időben tart nyitva. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. A szülők az iskola nyilvános dokumentumait a könyvtárban tekinthetik meg, a nyitva tartás alatt.

 

 

 

 

 

 1. 10.  A  tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai

A tanuló az általa előállított terméket az értékelés után hazaviheti, kivéve az kiállításra, pályázatra benevezett terméket, alkotást.

Amennyiben értékesítésre kerül a termék, pályázati mű (pl. karácsonyi vásáron), annak ellenértékét a DÖK az általa szervezett programokra fordítja.

 

 1. 11.   A tanuló mulasztásának igazolása

- A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról írásban igazolni kell.

- A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ez alól mentesítést – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat.

-   A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek.

-   A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül

              * három napig terjedő mulasztás esetén szülői,

              * három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással

igazolhatja mulasztását.

Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.

 -   A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Az igazolatlan mulasztások jogszabályokban meghatározott intézkedéseket vonnak maguk után, melyek megtétele az osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és az igazgató feladata.

- A tanuló becsengetés után történő érkezése a tanórára – indokolatlan esetben –, tanórai késésnek minősül.

A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül.  

Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.

 

 

 

 1. 12.  A tanulók és a szülők tájékoztatása

 12.1 A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról

az iskola igazgatója:

        -  a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,

        - az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja,

        - az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy az iskolaszékkel.

12.2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők szóban (évente 4-szer szülői értekezlet és fogadóóra formájában) és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül- havonta jegyek beírásával- írásban tájékoztatják.

 

12.3. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról

    az iskola igazgatója:

        -a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején,

        - az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja.

        - A tankönyvrendelés előtt a szülőket az igazgató tájékoztatja a tankönyvellátás rendjéről szóló jogszabályi előírásokról, az alanyi jogon járó ingyenes taneszköztámogatásról.

Az iskola egészének életéről, az aktuális feladatokról az osztályfőnökök a szülőket a szülői értekezleteken tájékoztatják.

  A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza.

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy az iskolai szülői szervezettel.

 

  

 1. 13.  A tanulók jutalmazása

13.1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten

    - példamutató magatartást tanúsít,

    - vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,

    - vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,

    - vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,

    - vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez

az iskola jutalomb

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 33
Tegnapi: 233
Heti: 33
Havi: 4 224
Össz.: 718 234

Látogatottság növelés
Oldal: HÁZIREND
MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA Tatabánya, Esztergomi út 6. - © 2008 - 2023 - morasuli.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »