MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA Tatabánya, Esztergomi út 6.

Nevünk 2021. szeptember 1-től Pólya György Általános Iskola Esztergomi Úti Telephelye

konyveksorsa2.jpg

 

 

A könyvtár nyitvatartása a járványhelyzetnek megfelelően változott!
Azonos időben nem lehetnek a könyvtárban más osztályból tanulók, ezért az osztályok tanulói kérem, hogy így látogassák a könyvtárat:


Hétfő 7. óra 8. osztály

Szerda 7. óra 7. osztály, 8. óra 3. osztály

Csütörtök 7. óra 5. osztály 8. óra 4. osztály

Péntek 7. óra 6. osztály

Megértéseteket és türelmeteket köszönöm!

 

 

 

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE

 

 

Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása.

 

Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez be, melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönöz.( A több évfolyamon használt eszközök: térképek, feladatgyűjtemények, több éven át használt tankönyvek 2. ill. 4 évre is kölcsönözhetőek.)


Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók és azok csoportjai.

 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:

·        tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,

·        tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása,

·        könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása,

·        könyvtári dokumentumok kölcsönzése,

·        számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása,

·        tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése.

 

A könyvtár szolgáltatásait csak azon iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az iskolai könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás tanév elején egyénileg történik, és mindaddig érvényes, amíg a tanulónak az iskolával tanulói jogviszonya fennáll. A kölcsönzéshez a szülő (gondviselő) jótállási nyilatkozata szükséges. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat a beiratkozott dolgozónak, vagy tanulónak haladéktalanul a könyvtáros tanár  tudomására kell hoznia.

 

Az iskolai könyvtár tanítási napokon: hétfőtől péntekig 14-15 óráig tart nyitva.

 

A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros tanár közreműködésével tervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások körét a könyvtáros tanárral egyeztetniük kell.

 

Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt segédkönyvek kivételével) 1 hónap időtartamra lehet kikölcsönözni, maximum 5 db-ot. A kölcsönzési idő 1 alkalommal meghosszabbítható

 

 

 

 

Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők:

·        kézikönyvek,

·        audiovizuális dokumentumok

·        számítógépes szoftverek,

·        muzeális értékű dokumentumok

 

 

A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot az előírt határidőre nem hozza vissza, a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető.

A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros tanár vagy -tanító javaslata alapján az iskola igazgatója határozza meg.

 

 

Tatabánya, 2011. szeptember 1.

 

 

Hamburgerné Berki Ilona                                                           Rákász Mihály

          ig. helyettes                                                                          könyvtáros

 

 

 

 

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÖNYVTÁRÁNAK
GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

 

a  Móra Ferenc Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának melléklete

 

A Móra Ferenc Általános Iskola könyvtára által gyűjtött alapdokumentumok körét, az állománygyarapítás módját. a gyűjtés szintjét és mélységét a jelen gyűjtőköri szabályzat határozza meg.

 

Ezen gyűjtőköri szabályzat az iskola szervezeti és működési szabályzata alapján készült, és annak …. sz. mellékletét képezi.

 

I. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők:

1. Az iskolán belüli tényezők:

·        Az iskola tanulói összetétele..

·        A Nemzeti Alaptantervben, valamint az iskola által alkalmazott kerettantervben megfogalmazott alapvető közművelődési, nevelési és oktatási feladatok.

·        Az iskola nevelési és oktatási céljai.

·        Az iskola helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere.

·        Az iskola tehetséggondozási és felzárkóztatási programja.

2. Az iskolán kívüli tényezők:

·        Lehetőség az SZMSZ-ben felsorolt könyvtárak szolgáltatásainak folyamatos és közvetlen igénybevételére.

·        A könyvtárközi kölcsönzés lehetőségének kihasználása.

 

II. Az állománygyarapítás módjai (a beszerzés forrásai):

·        Vásárlás könyvkereskedőktől, kiadóktól számla alapján.

·        Ajándék más könyvtáraktól, intézményektől. jogi és nem jogi személyektől térítésmentesen.

 

 

III. A gyűjtés szintje és mélysége:

1. Kézikönyvtári állomány:

Gyűjtendőek a műveltségi területek alapdokumentumai az életkori sajátosságok figyelembe vételével: általános és szaklexikonok, általános és szakenciklopédiák, szótárak, fogalomgyűjtemények, kézikönyvek, összefoglalók, adattárak, atlaszok, térképek, tankönyvek.

2. Ismeretközlő irodalom:

 

 

Gyűjtendőek a helyi tantervnek megfelelő ismeretterjesztő és szakkönyvek, a tantárgyakhoz meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, a tanulói munkáltatáshoz használható dokumentumok.

3. Szépirodalom:

Gyűjtendőek a tantárgyak tantervi és értékelési követelményeinek megfelelő kiadványok, a tantervben meghatározott antológiák, házi és ajánlott olvasmányok, életművek, népköltészeti alkotások.

4.Pedagógiai gyűjtemény:

Válogatva gyűjtendőek a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak dokumentumai:

·        Pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák.

·        Fogalomgyűjtemények, szótárak.

·        Pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalók.

·        A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési és oktatási célok megvalósításához szükséges szakirodalom.

·        A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalma.

·        A tantárgyak módszertani segédkönyvei, segédletei.

·        A tanításon kívüli foglalkozásokhoz kapcsolódó szakirodalom.

 

·        Az iskolával kapcsolatos jogi, statisztikai szabálygyűjtemények.

·        Oktatási intézmények tájékoztatói.

·        Általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok.

·        Az iskola történetéről, névadójáról szóló dokumentumok.

5.Könyvtári szakirodalom (segédkönyvtári anyag):

Válogatva gyűjtendőek a következők:

·        A könyvtári munka módszertani segédletei, összefoglaló munkák.

·       

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 78
Tegnapi: 233
Heti: 78
Havi: 4 269
Össz.: 718 279

Látogatottság növelés
Oldal: ISKOLAI KÖNYVTÁR
MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA Tatabánya, Esztergomi út 6. - © 2008 - 2023 - morasuli.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »