MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA Tatabánya, Esztergomi út 6.

Nevünk 2021. szeptember 1-től Pólya György Általános Iskola Esztergomi Úti Telephelye

KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a
lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.
1. Intézmény adatai

Ellátott feladatok:
-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

2. Fenntartó adatai

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei
001 - Pólya György Általános Iskola (2800 Tatabánya, Sárberki lakótelep 503.)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
002 - Pólya György Általános Iskola Esztergomi úti Telephelye (2800 Tatabánya, Esztergomi utca 6.)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
031847
Pólya György Általános Iskola
2800 Tatabánya, Sárberki lakótelep 503.

OM azonosító: 031847
Intézmény neve: Pólya György Általános Iskola
Székhely címe: 2800 Tatabánya, Sárberki lakótelep 503.
Székhelyének megyéje: Komárom-Esztergom
Intézményvezető neve: Krutilla Katalin
Telefonszáma: 34/311292
E-mail címe: sarberki79@gmail.com
Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2021. 11. 03.

 

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=031847
Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
001 - Pólya György Általános Iskola
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031847&th=001

002 - Pólya György Általános Iskola Esztergomi úti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031847&th=002
5. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú
tanulót felvesz.
2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig
betöltse.
3 Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének,
illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az
iskola igazgatója dönt.
4. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy
szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az
igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.
5 Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott
sorrendben kell teljesíteni.
6. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja
teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes
szabályait a házirend tartalmazza.
7. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján
összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány
bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek
nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem
megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.
A beiratkozásra meghatározott idő:
A kormány által meghatározott időpontban
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Sárberki Általános Iskola és telephelye Móra Ferenc Általános Iskola
Osztályok száma: 35
Csoportok száma: 16
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség az intézményünkre nem vonatkozik.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Nem volt
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Pólya György Általános Iskola nyitva tartása:
Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal

2018. 09. 11. 2018. 09. 11. Hatósági ellenőrzés

5 /
13

Szorgalmi időszakban:
hétköznaponként: 6.30-tól - 17.00 óráig.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint
az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok,
megemlékezések időpontja
sz. esemény / téma felelős/telephely időpont
1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) 10.04
2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) 10.20.
3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) 02.23.
4. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) 03.14.
5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) 04.13.
6. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 06.04.

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Kiváló

Utolsó frissítés: 2021. 11. 03.

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=031847
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Első évfolyamon kérte a szülő a tanuló évismétlését.
4. és 7. évfolyamon 1-1 évismétlő volt.
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=031847
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Pedprogram, Házirend alapján
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Pedprogram
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Pedprogram alapján
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
1.a 26 fő
1.b 31 fő
1.c 31 fő
1.d 18 fő
1.e 16 fő
2.a 19 fő
2.b 31 fő
2.c 32 fő
2.d 18 fő
3.a 22 fő

6 /
13

3.b 27 fő
3.c 25 fő
3.d 15 fő
4.a 24 fő
4.b 29 fő
4.c 28 fő
4.d 21 fő
5.a 24 fő
5.b 29 fő
5.c 25 fő
5.d 18 fő
6.a 18 fő
6.b 26 fő
6.c 25 fő
6.d 18 fő
7.a 22 fő
7.b 24 fő
7.c 28 fő
7.d 10 fő
8.a 22 fő
8.b 22 fő
8.c 23 fő
8.d 25 fő
8.e 18 fő

Utolsó frissítés: 2021. 11. 03.

7. Működését meghatározó dokumentumok

Feladatellátási hely szintű adatok
001 - Pólya György Általános Iskola (2800 Tatabánya, Sárberki lakótelep 503.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú
tanulót felvesz az engedélyezett maximális létszámig.
2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig
betöltse.
3 Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének,
illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az
iskola igazgatója dönt.
Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-031847-0
Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-031847-

0

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-031847-0

7 /
13

4. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy
szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az
igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.
A beiratkozásra meghatározott idő:
A kormány által meghatározott időpontban
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Osztályok száma:
25
Csoportok száma: 12
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség az intézményünkre nem vonatkozik.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Nem volt
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Szorgalmi időszakban munkanapokon: 06:00-18:00-ig
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) Tompos Anita
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) osztályfőnökök
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) Tompos Anita, Rákász Mihály
Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) 5. évfolyam, Kerékgyártó Pál Valéria
A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) Kovács Andrea, Rákász Mihály
A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) Pohobics G., Rákász Mihály

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Kiváló

Utolsó frissítés: 2021. 11. 03.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031847&th=1
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Első évfolyamon kérte a szülő a tanuló évismétlését.
4. és 7. évfolyamon 1-1 évismétlő volt.
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:

8 /
13

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=031847
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Pedprogram, Házirend alapján.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Pedprogram
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Pedprogram alapján
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Osztályok száma: 26
1.a 26 fő
1.b 31 fő
1.c 31 fő
2.a 19 fő
2.b 31 fő
2.c 32 fő
3.a 22 fő
3.b 27 fő
3.c 25 fő
4.a 24 fő
4.b 29 fő
4.c 28 fő
5.a 24 fő
5.b 29 fő
5.c 25 fő
6.a 18 fő
6.b 26 fő
6.c 25 fő
7.a 22 fő
7.b 24 fő
7.c 28 fő
8.a 22 fő
8.b 22 fő
8.c 23 fő
8.d 25 fő

Utolsó frissítés: 2021. 11. 03.

3. Működését meghatározó dokumentumok

002 - Pólya György Általános Iskola Esztergomi úti Telephelye (2800 Tatabánya, Esztergomi utca 6.)
Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-031847-
1031847001

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-031847-

1031847001

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-031847-

1031847001

9 /
13

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú
tanulót felvesz, az engedélyezett létszámig.
2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig
betöltse.
3 Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének,
illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az
iskola igazgatója dönt.
4. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy
szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az
igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.
A beiratkozásra meghatározott idő:
http://morasuli.hupont.hu/
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
osztályok száma: 9
csoportok száma: 5
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség az intézményünkre nem vonatkozik.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapítás

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 73
Tegnapi: 233
Heti: 73
Havi: 4 264
Össz.: 718 274

Látogatottság növelés
Oldal: KIR közzétételi lista
MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA Tatabánya, Esztergomi út 6. - © 2008 - 2023 - morasuli.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »