MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA Tatabánya, Esztergomi út 6.

AHOL JÓ DIÁKNAK LENNI...

konyveksorsa2.jpg

 A keresztrejtvény megfejtése KÖRTEMUZSIKA volt, a nyertesek: Borsi Balázs, Rásó Angelika, Varga Tibor.

 

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE

 

 

Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása.

 

Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez be, melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönöz.( A több évfolyamon használt eszközök: térképek, feladatgyűjtemények, több éven át használt tankönyvek 2. ill. 4 évre is kölcsönözhetőek.)


Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók és azok csoportjai.

 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:

·        tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,

·        tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása,

·        könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása,

·        könyvtári dokumentumok kölcsönzése,

·        számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása,

·        tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése.

 

A könyvtár szolgáltatásait csak azon iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az iskolai könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás tanév elején egyénileg történik, és mindaddig érvényes, amíg a tanulónak az iskolával tanulói jogviszonya fennáll. A kölcsönzéshez a szülő (gondviselő) jótállási nyilatkozata szükséges. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat a beiratkozott dolgozónak, vagy tanulónak haladéktalanul a könyvtáros tanár  tudomására kell hoznia.

 

Az iskolai könyvtár tanítási napokon: hétfőtől péntekig 14-15 óráig tart nyitva.

 

A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros tanár közreműködésével tervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások körét a könyvtáros tanárral egyeztetniük kell.

 

Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt segédkönyvek kivételével) 1 hónap időtartamra lehet kikölcsönözni, maximum 5 db-ot. A kölcsönzési idő 1 alkalommal meghosszabbítható

 

 

 

 

Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők:

·        kézikönyvek,

·        audiovizuális dokumentumok

·        számítógépes szoftverek,

·        muzeális értékű dokumentumok

 

 

A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot az előírt határidőre nem hozza vissza, a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető.

A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros tanár vagy -tanító javaslata alapján az iskola igazgatója határozza meg.

 

 

Tatabánya, 2011. szeptember 1.

 

 

Hamburgerné Berki Ilona                                                           Rákász Mihály

          ig. helyettes                                                                          könyvtáros

 

 

 

 

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÖNYVTÁRÁNAK
GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

 

a  Móra Ferenc Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának melléklete

 

A Móra Ferenc Általános Iskola könyvtára által gyűjtött alapdokumentumok körét, az állománygyarapítás módját. a gyűjtés szintjét és mélységét a jelen gyűjtőköri szabályzat határozza meg.

 

Ezen gyűjtőköri szabályzat az iskola szervezeti és működési szabályzata alapján készült, és annak …. sz. mellékletét képezi.

 

I. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők:

1. Az iskolán belüli tényezők:

·        Az iskola tanulói összetétele..

·        A Nemzeti Alaptantervben, valamint az iskola által alkalmazott kerettantervben megfogalmazott alapvető közművelődési, nevelési és oktatási feladatok.

·        Az iskola nevelési és oktatási céljai.

·        Az iskola helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere.

·        Az iskola tehetséggondozási és felzárkóztatási programja.

2. Az iskolán kívüli tényezők:

·        Lehetőség az SZMSZ-ben felsorolt könyvtárak szolgáltatásainak folyamatos és közvetlen igénybevételére.

·        A könyvtárközi kölcsönzés lehetőségének kihasználása.

 

II. Az állománygyarapítás módjai (a beszerzés forrásai):

·        Vásárlás könyvkereskedőktől, kiadóktól számla alapján.

·        Ajándék más könyvtáraktól, intézményektől. jogi és nem jogi személyektől térítésmentesen.

 

 

III. A gyűjtés szintje és mélysége:

1. Kézikönyvtári állomány:

Gyűjtendőek a műveltségi területek alapdokumentumai az életkori sajátosságok figyelembe vételével: általános és szaklexikonok, általános és szakenciklopédiák, szótárak, fogalomgyűjtemények, kézikönyvek, összefoglalók, adattárak, atlaszok, térképek, tankönyvek.

2. Ismeretközlő irodalom:

 

 

Gyűjtendőek a helyi tantervnek megfelelő ismeretterjesztő és szakkönyvek, a tantárgyakhoz meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, a tanulói munkáltatáshoz használható dokumentumok.

3. Szépirodalom:

Gyűjtendőek a tantárgyak tantervi és értékelési követelményeinek megfelelő kiadványok, a tantervben meghatározott antológiák, házi és ajánlott olvasmányok, életművek, népköltészeti alkotások.

4.Pedagógiai gyűjtemény:

Válogatva gyűjtendőek a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak dokumentumai:

·        Pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák.

·        Fogalomgyűjtemények, szótárak.

·        Pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalók.

·        A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési és oktatási célok megvalósításához szükséges szakirodalom.

·        A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalma.

·        A tantárgyak módszertani segédkönyvei, segédletei.

·        A tanításon kívüli foglalkozásokhoz kapcsolódó szakirodalom.

 

·        Az iskolával kapcsolatos jogi, statisztikai szabálygyűjtemények.

·        Oktatási intézmények tájékoztatói.

·        Általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok.

·        Az iskola történetéről, névadójáról szóló dokumentumok.

5.Könyvtári szakirodalom (segédkönyvtári anyag):

Válogatva gyűjtendőek a következők:

·        A könyvtári munka módszertani segédletei, összefoglaló munkák.

·       

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 35
Tegnapi: 120
Heti: 975
Havi: 2 922
Össz.: 474 257

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: ISKOLA KÖNYVTÁR
MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA Tatabánya, Esztergomi út 6. - © 2008 - 2019 - morasuli.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: igazolás iskolába - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »