MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA Tatabánya, Esztergomi út 6.

Nevünk 2021. szeptember 1-től Pólya György Általános Iskola Esztergomi Úti Telephelye

vgz2.jpg

 vgz1.jpg

 

 

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltségétől kaptuk a felhívást:

 

A rendezvények biztonságos lebonyolítása kiemelt fontosságú, ezért a BM OKF magyar és angol felirattal készített egy tájékoztató videofilmet, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a különböző rendezvényekre látogatók számára a menekülési útvonalat mutató jelzéseire, valamint bemutasson néhány, a biztonságot szolgáló tűzvédelmi mérnöki megoldást.

 
A film felhívja a figyelmet a biztonsági jelölések, tűzvédelmi berendezések szerepére, egy esetleges tűzeset, vagy a rendezvény kiürítését eredményező esemény alkalmával a követendő magatartásra.
 

 

 

E-ON ÖNKÉNTES NAP

Egy családias, progresszív tatabányai általános iskola vagyunk Újváros szívében. Épületünk tágas, viszont elhanyagolt, a környezetét is szeretnénk vonzóvá tenni. Kollégáink közt tanítók, tanárok, gyógypedagógusok és asszisztensek is dolgoznak. Pedagógiai programunk egyedi, 180 diákunk közt sikerrel integrálunk sajátos nevelési igényű, szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, valamint egészséges IQ-val rendelkező autista és hiperaktív gyermekeket.

Intézményünk egyik fejlesztési iránya a rugalmas tanulásszervezés és a tanulási terek újragondolása: 1. 70 éves iskolaépületünk belső tereinek átrendezése 2. tágas udvarunk újratervezése és bekapcsolása a pedagógiai folyamatban 3. kültéri tanterem elkészítése 4. iskolakert kialakítása. A folyamatot a Nemzeti Tehetségprogram Támogatásával kezdtük el a, s most az E-on vállalati önkéntesség program keretében tudtuk folytatni. A tegnapi napon 100 fő munkálkodott azon, hogy iskolánk épített környezetébe minőségi változást hozzunk. A képek maguként beszélnek. Köszönjük a segítséget az E-on dolgozóinak, a szervezés lebonyolítását az Effekteam munkatársainak, a homokot és a termőföldet a Tatabányai Tankerületnek, a konténereket az önkormányzatnak és a sikeres pályázatot a Magyar Identitásért Regionális Egyesületnek.

 
Közösen rendbetettük az udvart, megtöltöttük a homokozókat, kipakoltuk és szelektíve szétválogattuk a szolgálati lakásban és egy tanteremben felhalmozott lomokat, törött vagy elavult iskolabútorokat, lecseréltük a jelenlegi 8. osztály, leendő 5. osztály falpaneleit, kialakítottunk 3 magaságyást konyhakerti növényekkel és egy csodálatos sziklakertet, megújult a sportpálya felfestése, elkészültek az udvari tanterem elemei, megújítottuk az alsós osztályok tábláinak vonalazását, elkészült egy udvari sakktábla és beszereztük hozzá a figurákat is. Csiribí-csiribá - ugye, mi mindenre képes egy csapat egy nap alatt, ha összefog?! NAGYON KÖSZÖNJÜK, FOLYTATJUK!

 

 

A 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozást támogató, az előzetes jelentkezéshez is kapcsolódó szülői tájékoztató segédlet itt elérhető!!!:

 http://pgy.suli.hu/wp-content/uploads/2022/04/BAI_Szuloi-tajekoztato_2022.pdf?fbclid=IwAR19U8wmRhagGM3Hm4v92zzofFZJ6d5cveJ0oTtMGOSXB8SR0TcxJD_Y5f8

 

 

 
 
 

Változás!!!!!
2023.01.01-jétől az étkezési díj utalásához
tartozó számlaszám megváltozott:
Tatabánya MJV. Önk. – Étkezés
11740009-15384481-11510008

 
 
KÉRJÜK A BEFIZETÉSI NAPOKAT PONTOSAN BETARTANI!!!!!!
Az ingyenes étkezőknek is le kell mondani az étkezést betegség esetén.
Étkezés lemondása a 06-30/548-6065-ös telefonszámon lehetséges.
Új ebédkártya igénylése 750,- Ft.

Étkezési térítési díj változása 2023.03.01-tőlBruttó 100%     Bruttó50%
REU 921,00       460,00
RE 819,00         410,00
EU 781,00         391,00
E 679,00            340,00

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

Iskolai étkeztetés intézéséhez a 2022/2023. tanévre!

Étkezés befizetése:
- átutalással: díjbekérő alapján – melyet e-mailben kapnak meg
- készpénzzel: honlapon és Facebookon kiírt napokon, személyes megjelenéssel lehetséges!
Az átutalással történő befizetéshez meg kell adni:
- a szülő neve, e-mail címe, telefonszáma – e-mail címre küldjük a díjbekérőt, amely
alapján intézendő az utalás
- gyermek neve, osztálya,
- milyen étkezést igényel a gyermek számára (lehet: reggeli-ebéd, reggeli-ebéd- uzsonna, ebéd-uzsonna, ebéd)
Ezeket az adatokat előzetesen jelezni kell a következő e-mail címen:
csermakne77@gmail.com, legkésőbb: 2022. augusztus 15-ig.!
Kedvezményre jogosultak:
- nagycsaládos
- tartós beteg – orvosi szakvélemény szükséges!
- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek- Önkormányzat határozata alapján.
A kedvezményre jogosultaknak a NYILATKOZAT nyomtatványt minden évben ki kell tölteni és le kell adni az iskola gazdasági ügyintézőjének! Ez nélkül nem érvényes a kedvezmény!
Az ingyenesen étkező gyermeknek is meg kell rendelni év elején (augusztusban) az
étkezést, ki kell tölteni a Nyilatkozat nyomtatványt és kell hozni a határozatot is hozzá! (ha már az előző lejárt)
Kedves Szülők! Az ebédkártyát nézzék meg, hogy milyen állapotban van!
Amennyiben új ebédkártya szükséges, az ára: 675.- Ft. Nyáron, szerdánként lehet intézni az iskolában! Az elsősök még ingyen kapnak ebédkártyát!
A gazdasági ügyintéző elérhetősége:
Telefon: 06-30/548-6065, e-mail: csermakne77@gmail.com
Csermákné Tóth Orsolya

A nyilatkozat letölthető innen:
http://pgy.suli.hu/?page_id=83

 

 yxnyil.jpg

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

 1.                   Általános rendelkezések

 

Magyarország Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.).

Tájékoztatónk az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletében, más néven általános adatvédelmi rendeletben (General Data Protection Regulation, rövidítve: GDPR) és az Infotv. foglaltak betartásával készült.

 

Az Adatkezelőre vonatkozó adatok:

Intézmény neve: Sárberki Általános Iskola Telephelye Móra Ferenc Általános Iskola

Intézmény címe: 2800 Tatabánya, Esztergomi út 6.

Fenntartó: Tatabányai Tankerületi Központ

Fenntartó vezetője/kapcsolattartó: Vereckei Judit

Intézmény weblapja: http://morasuli.hupont.hu/

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek

 

A személyes adatok:

 

a)      kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”);

b)      gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség elve”);

c)       az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság, adatminimalizálás elve”);

d)      pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság elve”);

e)      tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság elve”);

f)        kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg elve”).

g)      Az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság elve”).

 

Alapvető fogalmak

 

Az adatvédelem során alkalmazandó alapvető fogalommeghatározásokat az Infotv. 3.§-a tartalmazza (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv)

 

1.1.             Adatkezelési tájékoztatónk jogszabályi alapja és célja

 

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás általános rendjét jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: adatkezelési tájékoztató vagy tájékoztató) határozza meg, amely iratkezelési tájékoztatóval és az Intézmény egyéb, belső szabályaival együttesen, azokkal összehangban használandó és értelmezendő. Egyes speciális esetekkel, tevékenységekkel kapcsolatos adatkezelések (pl távoktatás) tekintetében önálló tájékoztató, illetve szabályzat kerül elfogadásra, melyben nem szabályozott kérdésekben jelen szabályzat rendelkezései az irányadóak.

 

Tájékoztatónk célja az adatkezelésben érintettet személyek tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

 

1.2   Az adatkezelési tájékoztató megtekintése

 

Adatkezelési tájékoztatónkat a tanulók, szüleik, illetve minden érintett megtekintheti az intézmény honlapján, valamint az intézményvezetői irodában. Tartalmáról és előírásairól a tanulókat és szüleiket a megfelelő forrás elérhetőségének megjelölésével tájékoztatni kell, egyéb esetekben az intézményvezető, valamint az Intézmény adatvédelmi tisztviselője ad felvilágosítást.

 

1.3   Az adatkezelési tájékoztató személyi és időbeli hatálya

 

a)             Az adatkezelési tájékoztató betartása az intézmény vezetőire, pedagógusaira, valamennyi foglalkoz­tatottjára és tanulójára és azok törvényes képviselőire nézve kötelező érvényű. Emellett értelemszerűen és szükségszerűen alkalmazandó az intézménnyel jogviszonyba kerülő egyéb személyek és szervezetek által.

b)             Adatkezelési tájékoztatónk jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.

c)             Adatkezelési tájékoztatónkat tanulói jogviszony létesítése esetén a tanuló – a kiskorú tanuló szülője – köteles tudomásul venni, a beiratkozáskor az intézmény adatkezelési tevékenységéről – a Tájékoztató elérhetőségeinek közlésével - a tanulót és a szülőt írásban tájékoztatni kell.

 

2                    Az intézményben nyilvántartott adatok köre

 

A Közoktatás Információs Rendszerében, valamint az intézményben nyilvántartott adatok körét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41-44.§-ai rögzítik.

 

2.1. A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai

 

Az intézmény az Nkt. 41. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a tanuló alábbi adatait tartja nyilván:

a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,

b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,

c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,

d) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok

da) felvételivel kapcsolatos adatok,

db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,

dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,

dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,

de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,

df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,

dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,

dh) mérési azonosító,

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:

ea) az egyéni munkarenddel kapcsolatos adatok,

eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,

ec) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,

ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,

ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma,

ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,

eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,

eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,

f) az országos mérés-értékelés adatai,

g) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt a 9. § (4) bekezdése alapján szervezett határon túli kiránduláson,

h) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi tanulmányúton.

 

Az Nkt. 41. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság (étkezési kedvezmény, ingyenes tankönyvellátására vonatkozó jogosultság, stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.

 

2.2. Az intézmény tanulói, foglalkoztatottjai részvételével lebonyolított eseményeken készült fényképek, video- és hangfelvételek, illetve ezen eseményekhez kapcsolódó egyéb információk kezelése

 

Az intézmény nevelő-oktató munkájához kapcsolódóan a tanulói, foglalkoztatottjai részvételével lebonyolított eseményekről, valamint az intézmény tanulói által elért kiemelkedő tanulmányi-, sport- és művészeti eredményekről szóló tájékoztatás érdekében az intézmény honlapján, online közösségi felületein, kiadványaiban, valamint az országos és helyi médiában írásos információkat, fényképeket – esetenként video és hangfelvételeket - tesz közzé, amelyeken tanulók vagy tanulók csoportjai szerepelhetnek.

Ezen személyes adatnak minősülő információkat az intézmény - a megfelelő érdekmérlegelés elvégzését követően hozott döntés alapján - kiemelten fontos, jogos érdekének érvényesítése, mint jogalap figyelembe vételével kezeli tekintettel arra, hogy azok az intézmény népszerűsítését, jó hírnevének erősítését szolgálják.

Amennyiben az intézmény tanulója vagy annak gondviselője úgy nyilatkozik, hogy nem kíván szerepelni az intézmény által készített fényképeken, azt a gondviselő és a tanuló aláírásával ellátott nyilatkozatban jelzi az intézmény vezetője számára, aki a tiltakozás tárgyát képező adatot törli.

 

2.3. A tanulók, egyéb érintettek személyes vagy különleges adatainak célhoz kötött kezelése (egyéb személyes adat kezelések)

 

A tanulók, szülők, egyéb érintettek személyes vagy a tanulók különleges adatai közül az intézményi munkaszervezés és a tanulók érdekében a kötelezően nyilvántartandó adatok mellett célhoz kötötten kezeljük továbbá az alábbi adatokat:

 

 • a tanulók és a szülők e-mail címe a hatékony kapcsolattartás érdekében,
 • a tanuló esetleges speciális táplálkozására vonatkozó különleges adatok a tanuló étkeztetésének megszervezése érdekében
 • a tanulók esetleges tartós betegségére, érzékenységére, allergiájára vonatkozó adatok.
 • tantárgyválasztásra vonatkozó adatokat (beleértve a hittanoktatás szervezéséhez szükséges adatokat is).
 • a nyelvvizsgára történő jelentkezéssel, a nyelvvizsgák eredményességével összefüggő adatok.
 • az intézmény részvételével zajló pályázatok lebonyolítása érdekében kötött szerződések teljesítése során a szerződésben szereplő kötelezettség (pl. a lebonyolító szervezet ellenőrzése) teljesítése érdekében a résztvevők meghatározott személyes adatai (pl.: név, fénykép, video- és hangfelvétel).

 

2.4. A tanulók személyes adatainak továbbítása

 

Az Nkt. 41. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint a gyermek, tanuló adatai közül

a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, egyéni munkarendje, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére,

b) óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, iskolához, felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez,

c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek,

d) a neve, születési helye és ideje, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének megelőzése, feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,

e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére,

f) a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz,

g) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez továbbítható.

 

A gyermek, a tanuló

a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között, továbbá gyermekpszichiátriai diagnózisának adatai a pedagógiai szakszolgálat és az egészségügyi szakellátó között,

b) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,

c) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,

d) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható.

 

Az Nkt. 44/B. §-ában foglaltak szerint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési eredményeit a mérést végző pedagógus - mérésben érintett tanulónként, mérési azonosító alkalmazásával - rögzíti és feltölti a NETFIT rendszerbe. A fizikai fittségi mérés tanulót érintő eredményeit a tanuló és a szülő a tanuló mérési azonosítójának felhasználásával megismerheti.

 

Az Nkt. 44/C. §.ában foglaltak szerint a központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból megszervezett külföldi tanulmányútra irányuló egyéni és csoportos pályázat esetén a nevelési-oktatási intézmény a törvényben felsorolt adatokat szolgáltatja a Tempus Közalapítvány számára.

 

Az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése szerinti eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok - ideértve a különleges adatokat is – kezeléséhez és az elbíráló szervhez történő továbbításához hozzájárulást adott.

 

3         Az adatkezelés általános módszerei

 

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:

 • nyomtatott irat,
 • elektronikus adat,
 • elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat,
 • papír alapon létrehozott, elektronikusan archivált adat,
 • az intézmény weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép.

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes rendszerrel is vezethetők. Az oktatásért felelős miniszter valamint a fenntartó az elektronikus módszert kötelezően is elrendelheti.

Az intézmény folyamatosan törekszik arra, hogy az információs társadalom elvárásainak megfelelően az általa folytatott adatok kezelése elsősorban – és lehetőség szerint kizárólagosan – elektronikusan történjen, beleértve ebbe az adatok felvételét, kezelését, továbbítását és archiválását is. Az elektronikus adatkezelés és annak részfolyamatai a jogszabályok és a fenntartó által megkövetelt formában és biztonsági intézkedések alkalmazása mellett történnek.

 

4.1 A tanulók és törvényes képviselőik személyi adatainak védelme

 

A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek

 • az intézmény vezetője
 • az intézményvezető-helyettes(ek)
 • az osztályfőnök                                                                                                                                                                    
 • az iskolatitkár
 • a feladataik ellátásához szükséges mértékig a tanulót tanító pedagógusok és a tanulóval foglalkozó nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak (pl.: pedagógiai asszisztens).

 

4.2 A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása

 

A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen tájékoztató szerint kezeli. A diákok személyi adatai között a 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. Kivételt képeznek azok a személyes vagy különleges adatok, amelyeknek a tanuló vagy az intézmény érdekében történő intézményi kezeléséhez a szülő írásban hozzájárult. A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni:

 • törzskönyvek,
 • bizonyítványok,
 • beírási napló,
 • osztálynaplók (a KRÉTA rendszer részeként),
 • a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma (a KRÉTA rendszer részeként).

 

4.3 A KRÉTA Tanügyi alaprendszer

 

A KRÉTA Tanügyi Alaprendszerhez különböző szintű jogosultságok kerülnek kiosztásra, ami meghatározza, hogy ki milyen adatokhoz férhet hozzá, ki milyen adatot módosíthat. A KRÉTA rendszer előírásai és az annak használatára, valamint a benne szereplő adatok védelmére vonatkozó információk megtalálhatók a https://tudasbazis.ekreta.hu weboldalon

 

5. Az érintettek jogai és érvényesítésük rendje

 

Az adatvédelem során az érintettek jogait és érvényesítésük rendjét az Infotv. 14.-25.§-ai tartalmazzák (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv)

 

5.1 Adatvédelmi Tisztviselő (DPO)

 

Az intézmény – egyben a Fenntartó - adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei:

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Lórodi László – Reé Consulting Nonprofit Kft.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

email: dpo@reeconsulting.eu

postacím: az intézmény levelezési címe

 

5.2 Az érintett jogérvényesítési lehetőségei

 

A problémák mihamarabbi és hatékonyabb rendezése érdekében az Intézmény javasolja, hogy az érintett először az adatkezelőhöz, illetve annak adatvédelmi tisztviselőjéhez forduljon kérelmével, panaszával.

Amennyiben az érintett úgy gondolja, hogy adatkezelő a személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsértette személyiségi jogát, javasoljuk, hogy panaszával az adatkezelőhöz forduljon.

A panaszát az adatkezelő a fent megadott, saját, vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein fogadja.

Az adatkezelő a hozzá beérkezett panaszokat a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben az adatkezelő válasza nem érkezik meg az érintetthez ezen határidőn belül, vagy a válasz megérkezik, de azzal az érintett nem ért egyet, úgy fordulhat az adatkezelések kapcsán eljáró hatósághoz vagy bírósághoz is.

 

Hatósághoz fordulás joga

 

Abban az esetben, ha a személyes adatainak kezelése kapcsán keletkező panaszával az adatkezelőt az érintett már megkereste, de a rá – jogszabály szerint - meghatározott időn belül nem válaszolt, vagy válaszolt, de válaszával az érintett nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

Ezen jog az érintettet az adatkezelővel történő kapcsolattartás mellőzése esetén is megilleti.

 

A NAIH elérhetősége:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

 

Bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett az adatkezeléshez kapcsolódóan bírósághoz fordulhat:

 • jogainak megsértése esetén, valamint­
 • ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozási kérelem alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve,
 • ha az adatkezelő a tiltakozási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül),
 • ha a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén (a kérelem kézhezvételét követő 25 nap után), ha, az érintett az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait nem fogadja el,
 • ha az adatkezelő megtagadja az érintett adatkezelő kérelmét az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, bírósághoz fordulhat.

 

A per során azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ezen jog az érintettet az adatkezelővel történő kapcsolattartás, illetve a Hatósághoz fordulás mellőzése esetén is megilleti.

 

 

 

 

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást.

Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat.  A személyes adatok kezelése (így a felvétel készítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet.

Mik azok a személyes adatok?

Név, lakcím, születési idő, telefonszám, egészségügyi állapotra vonatkozó adat, a mobiltelefonok IMEI száma, a számítógép IP címe, a tanulóról készült fénykép, videofelvétel, a különböző oldalakon használt jelszavak, a bankkártya PIN kódja, GPS koordináták (amiből lehet következtetni, hogy rendszerint ki és mikor indul el otthonról, hová jár iskolába, mikor és merre megy iskola után) stb.

Személyes adat minden, ami közvetve vagy közvetlenül valamilyen információt közvetít, a személyiségről, a szokásokról, a magánéletről.

Ki az adatkezelő?

Az iskolai tanulmányai során a tanuló személyes adatainak adatkezelője az oktatási intézmény, ahol az adatok kezelése történik. Azonban bárki adatkezelővé válhat, ha mások személyes adatait rögzíti, tárolja, továbbítja, megosztja, nyilvánosságra hozza. Tudni kell, hogy mindig az adatkezelő felel a nála lévő személyes adatok jogszerű kezeléséért.

Hogyan élhetnek vissza a személyes adatokkal?

Személyes adatokkal sokféleképpen vissza lehet élni. Ilyen visszaélésnek minősül például, ha

-       hamis weboldalakra irányítva azt kérik tőlünk, hogy adjuk meg a bankszámlaszámunkat, felhasználónevünket, jelszavunkat, majd az így megszerzett adatokat felhasználják és például a bankszámláról pénzt vesznek le, hozzáférhetnek a levelezésünkhöz, a közösségi tereken létrehozott profiljainkhoz stb.

-       kártékony kódokat (pl. vírusokat) juttatva a számítógépünkre megszerzik a jelszavakat, kódokat,

-       az internetre feltöltik a másról készült fényképet, vagy videofelvételt, anélkül, hogy ehhez hozzájárulást kaptak volna.

Hogyan lehet megelőzni a személyes adatok jogellenes felhasználását?

-          Csak tudatosan használjuk az online környezetet, senki ne tegyen közzé magáról olyan fényképet vagy videót, amit bárki előtt szégyellene vagy kellemetlenül érintené, ha más látná!

-          Ne készítsünk és főleg ne tegyünk közzé másról sem fényképet hang- vagy videófelvételt, az előzetes hozzájárulása nélkül!

-          A különböző internetes oldalakon lehetőleg csak azokat az adatokat adjuk meg, amelyek indokoltak az oldal használatához. (pl. a Waze-hoz szükséges a helyadat, de a fényképekhez hozzáférés már nem indokolt.) Legyen mindig gyanús, ha túl sok adatot kérnek tőlünk! Inkább ne regisztráljunk az ilyen oldalra!

-          Érdemes minden esetben megnézni a honlapon elérhető adatkezelési tájékoztatót, amiből megtudhatjuk ki, hogyan fogja kezelni a személyes adatokat!

Hogyan cselekedhetünk helyesen, ha személyes adatot kezelünk?

Amikor valakiről fényképet, hangfelvételt, videófelvételt készítünk, összegyűjtjük az egyéb személyes adatait pl. e-mail cím, telefonszám stb. akkor személyes adato(ka)t kezelünk, így adatkezelővé válunk. Ha mindezt kizárólag magunknak, személyes használatunkra végezzük, akkor arra kell különösen odafigyelnünk, hogy mások ne szerezhessék meg tőlünk ezeket az adatokat.

Az adatkezelés során be kell tartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

-          Felvétel készítésekor, mindenképpen tájékoztatni szükséges az érintettet, akiről a felvétel készül, és csak akkor készüljön felvétel, ha ehhez az érintett beleegyezését adja. Az elkészült felvétel továbbítása, megosztása vagy az internetre feltöltve annak lehetővé tétele, hogy bárki megnézhesse szintén csak a felvételen szerepelő összes érintett beleegyezésével, hozzájárulásával történhet! Ügyelni kell arra, hogy kiskorú esetében a szülő adja meg a hozzájárulást!

-          Másvalaki telefonszámát, e-mail címét, lakcímét egyéb személyes adatait a hozzájárulása nélkül ne adjuk tovább, ne tegyük nyilvánossá!

Személyes adatok jogosulatlan készítésének, felhasználásának, közzétételének (kezelésének)következményei

A magánéletünk és személyiségünk védelme érdekében nem csak azt szabályozták, hogyan kell eljárnunk helyesen, ha személyes adatokat kezelünk, hanem azt is, hogy mi történik akkor, ha megszegjük a szabályokat.

§ A Polgári Törvénykönyv szabályozza, hogy ún. sérelemdíjat követelhetnek tőlünk, ha jogosulatlanul (vagyis a szükséges hozzájárulás nélkül) készítünk valakiről fényképet vagy hangfelvételt, vagy jogosulatlanul használjuk fel az elkészült felvételeket.

§ A Büntető Törvénykönyv több fejezete foglalkozik a személyes adatokkal való visszaélés súlyosabb formáival és ezeket bűncselekménnyé nyilvánítja.

§ Kifejezetten adatkezelésre vonatkozó előírásokat a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) és az Infotörvény. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) tartalmaznak.

A tanulók magatartására vonatkozóan az iskola házirendje fogalmazhat meg előírásokat. Az a tanuló, aki magatartásával más személy személyiségi jogait sérti, beleértve a személyes adatokkal való visszaélést is, felelősségre vonható!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) feladata, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyes felhasználását. Szabálytalan adatkezelés esetén mérlegelés esetén akár többmillió forintos adatvédelmi bírságot is kiszabhat.

FIGYELEM! A digitális munkarendben megvalósuló oktatás során készült bármely kép- és hangfelvétel vagy egyéb személyes adat továbbítása, közzététele, megosztása az internet nyilvánossága részére, az erre vonatkozó hozzájárulás hiányában jogosulatlan adatkezelés és megvalósíthatja a személyes adattal való visszaélést is!

Mit tegyünk, ha jogosulatlan adatkezelést vagy visszaélést tapasztalunk?

-            Ha azt tapasztaljuk, hogy saját magunkról, diáktársunkról vagy tanárunkról valaki a hozzájárulásunk, vagy a tanár hozzájárulása nélkül hoz nyilvánosságra személyes adatokat, mindenképpen jelezzük a szülőknek és az iskolának, vagy kérjünk segítséget az osztályfőnöktől!

-            Az internetes oldalak üzemeltetői kötelesek megvizsgálni és elérhetetlenné tenni azon tartalmakat, amelyek jogosulatlanul kerültek feltöltésre. Be kell jelenteni számukra ezeket a tartalmakat és kérni kell a törlésüket!

-            A személyes adatkezeléssel kapcsolatos jog megsértése esetén kérni lehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát.

HASZNÁLJUK OKOSAN A SAJÁT SZEMÉLYES ADATAINKAT!

HASZNÁLJUK SZABÁLYOSAN MÁSOK SZEMÉLYES ADATAIT!

 

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Sárberki Általános Iskola Telephelye Móra Ferenc Általános Iskola

2800 Tatabánya, Esztergomi út 6.

e-mail: moraiskolatbanya@gmail.com

tel.: 06/34/311-800

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.  

Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

 

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja

-          az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az

-          ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,

-          a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és

-          a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

-          az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy

-          lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát, továbbá

-          lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.

 

Beiskolázási körzetünk:

Sárberki Általános Iskola
Telephely címe: 2800 Tatabánya, Esztergomi utca 6.
OM azonosító: 031847  
     
Áfonya út Hunyadi János tér  Reguly Antal tér
Álmos vezér utca Komáromi utca Rögös út
Aradi Vértanuk tere Kond vezér utca Stúdium tér
Barlang sétány Kós Károly utca Szanatórium út
Botond vezér utca Kőbánya út Szarvas köz
Csülök utca Kőbányaaljai utca Szeder utca
Dália út Kőhegy sétány Szent Margit utca
Előd vezér utca Kőrösi Csoma Sándor tér Szőlőhegy (nyugat)
Esztergomi utca Köves út Szőlőhegy út
Étkezde utca Lehel tér Szurdok út
Fellner Jakab tér Mámor köz Tas vezér utca
Fő tér 1-7-ig Mészégető út Töhötöm vezér utca
Gyár utca Nárcisz út Tükörhegy út
Győri út Ond vezér utca Vízakna út
Hegyalja út Öreghegyi út Zsák út
Hegybíró út Piac tér  
Huba vezér utca Platán tér  

 

 

 

Tájékoztatás a

 

 

 

 

Kedves Szülők!

Akinek a KRÉTA rendszerbe történő belépéshez új jelszóra van szüksége jelezze a moraiskolatbanya@gmail.com e-mail címen és küldjük Neki az új jelszót válasz e-mailként. Köszönjük! 

 

 

 

 

 etkezes.png

 

 

 

 

MÓRA BÁL 2020. március 7. 

Támogatóink voltak:
Szűcsné Posztovics Ilona polgármester asszony, Bereznai Csaba körzetünk képviselője, Kanári Fitnesz Klub, Kozmetika-Hermann Jánosné Kodály tér, Lentulai Erika lábápolás, Tröszti Klub Étterem, Csaszni Lovasudvar, Kraftwerk Bisztró Tarján, Chris Bőrdíszmű Tatabánya Fő tér, Kurucz Erika Tata férfi fodrász, Fantázia Méteráru Fő tér, Jászai Mari Színház, Porcelán és Kristály Szaküzlet Tatabánya Komáromi út, Rickys Kft Baj, Forel Computer Tatabánya, Vendégh Gáborné, Csermákné Tóth Orsolya, Gábor Hentes Tatabánya, Gyémántfürdő Tatabánya, Kölyök Kft, Lengyel Beatrix, Győri Márta, Máté Edit, Pocker Ildikó fodrász(Kocs), Florette Virágbolt, Kreatív Kelléktár Fő tér, Grill Bár, Partysyndrom Music Band, Rózsa Óra Ékszer Fő tér, Lampion Dekoráció Tata.


Köszönjük nekik!

 

Elektronikus ügyintézés: 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

 Tájékoztató az e-ügyintézésről:

http://kk.gov.hu/download/a/cd/52000/KAFFEE%20projekt%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20kiadv%C3%A1ny.pdf

 

 


1unnamed.jpg 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kérésére tesszük közzé ezt a linket:

http://hirek.nkp.hu/cikk/a-magyar-gyermekvedelmi-rendszer-mukodese-az-online-kornyezetben-torteno-gyermekveszelyeztetes-tukreben

 

Tisztelt Szülők, Kedves Kollégák!

A Microsoft Digitális Oktatási Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját.

Az Office 365 Pro Plus csomag tartalmazza minden olyan alkalmazás – többek között a Word, az Excel, a PowerPoint vagy a Publisher – legfrissebb verzióját, amelyek tanulmányaik során támogatják a gyerekeket, magabiztos felhasználói tudást adnak, hosszú távon pedig a jövőbeni foglalkoztathatóságukra is hatást gyakorolnak.

A Tisztaszoftver Program célkitűzése a diákok támogatására és motiválására irányul egy olyan, legális szoftver használatával, amely megkönnyíti a mindennapi tanulást, az otthoni munkát és a közösen végzett feladatok ellátását, valamint megismerteti a diákokkal a jogtiszta szoftverhasználat előnyeit.

A jogtiszta szoftver ingyenes letöltéséhez nincs más teendő, mint regisztrálni az alábbi linken az oktatási azonosító megadásával: www.o365.educatio.hu

 

Tankönyvekről tájékoztató itt:

 

http://kello.hu/diakokesszulok

 

Megjelentek a 2017/2018-os tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárok. 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kérésére közzé tesszük ezt a linket:
http://www.kormanyhivatal.hu/…/kormanymegbizotti-tajekoztat…

 

 

Iskolánk  támogatói:

 

Gála Cukrászda Kovács Vilmos, Coloplast Hungary kft, Deák Ferencné üvegező és képkeretező (Sárberki lakótelep), Florette virágbolt, Füvesi kertészet, Fantázia virágbolt,Levendula gyógyszertár, Kata méteráru bolt, Kovács Márta fényképész,Kölyök kft, Nyomtatlak BT., Rigó Erik, Sebesi Flóriánné,  Molnár Tamás önkormányzati képviselő, Bereznai Csaba alpolgármester,  Rákóczi Szövetség, Rigó Erik,  Szilágyi Zoltán fotográfus , Apsitos István, a Tatabányai Anzix hírportál alapító főszerkesztője, Városi Szabadidősport Szövetség, Derik Hungária Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Kft, Zsadon Zsuzsanna.• Kanári Fitnesz Klub

A születésnapi tortákat köszönjük: Vendégh Gábornénak, Fuder Mariannak és Nagy Zoltánnénak. 


A szülők-nevelők bálját támogatták:


• Tatabányai Múzeum
• Kozmetika – Hermann Jánosné Kodály tér
• Móni Fodrászat – Sárberki ltp.
• Tulipán Fodrászat – Sárosi Tímea
• Lábápolás – Ifjúság út
• Tröszti Klub Étterem
• Dudás és Fia óraszaküzlet – Sárberki ltp.
• Reparó – Győri út
• Chris Bőrdíszmű Tatabánya
• Benu Gyógyszertár – Béla király krt.
• Herbária – Tatabánya
• Fantázia Méteráru – Fő tér
• Jászai Mari Színház
• Porcelán és kristály Szaküzlet – Tatabánya, Komáromi út 
• Vendégh Gáborné Klárika – volt tanítvány
• Róma Ékszerbolt – Fő tér

• Nagy Andrea dísznövénykertész
• Remeteiné Dabis Ágnes – Kézápolás
• Rickys Kft. Baj

• Forel Computer Tatabánya
• kollégák részéről is érkezett felajánlás 
• Lótusz masszázsszalon Tatabánya
• Krizsán Veronika kozmetikus
• Győri Márta 2.osztályos anyuka
• Szilágyi Zoltán fotóművész
• Gábor Hentes Tatabánya
• Oázis Kertészet Tatabánya
• Gyémántfürdő Tatabánya
• Robertó Cukrászda
• Csaszni Lovasudvar Tatabánya
• Kölyök Kft.
• Lipóti Pékség
Bereznai Csaba
Kristály Hotel Tata
Fleur Ami virágüzlet
Szondi Judit holisztikus masszőr
Nagyváradi fodrászat
Virágsziget virágbolt
Vértes Agórája
Gyémánt Fürdő
Oázis Kertészet
Gurdon M&a

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 85
Tegnapi: 112
Heti: 518
Havi: 1 888
Össz.: 777 294

Látogatottság növelés
Oldal: AKTUALITÁSOK
MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TATABÁNYA Tatabánya, Esztergomi út 6. - © 2008 - 2024 - morasuli.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »